Cerca nel blog

mercoledì 23 settembre 2020

lunedì 13 gennaio 2020

Gli ultimi arrivi
Cresce la raccolta dei soldatini di carta..

Bersaglieri 

Marca Stella
 anno di produzione  tra il 1912 ed il 1925
 foglio 11
sabato 30 dicembre 2017

venerdì 29 dicembre 2017

Il Ducato di Varsavia - Guardia Imperiale - Legione della Vistola


Legione della Vistola

Lanciere - compagnia d'elite

1808

Guardia Imperiale

1° reggimento chevau-légers

brigadiereDucato di Varsavia

8° reggimento ulani

Comandante del reggimento 
Colonnello Kazimierz Rozwadowski (1757-1836)

capo squadrone

1810
martedì 26 dicembre 2017

Il Ducato di Varsavia - Guardia Imperiale

Guardia Imperiale
1° reg. chevau-légers
Andrzej NiegolewskiDucato di Varsavia
Artiglieria a cavallo
Capo squadrone
1808 - 1809
Ducato di Varsavia
20° reggimento ulani
1813


martedì 19 dicembre 2017

Il Ducato di Varsavia - Legione della Vistola


Legione della vistola 
granatiere 1813
Legione della vistola
Tamburo e tamburo Maggiore


Ducato di Varsavia
11à reggimento ulani
Compagniad'elite


Il Ducato di Varsavia - Guardia Imperiale


Ducato di Varsavia
Ufficiale del corpo del Genio
Franciszek Koss
1812Oficer wojsk polskich z epoki napoleońskiej i czasów Królestwa Polskiego. Ur. 7 III 1792 w Warszawie. Absolwent Szkoły Aplikacyjnej Artylerii i Inżynierii w czasach Księstwa Warszawskiego. Uczestnik kampanii napoleońskich. Brał udział m.in. w wojnie z Austrią w 1809 oraz w wyprawie Napoleona I na Rosję w 1812. W 1813 za udział w obronie Gdańska otrzymał Krzyż Kawalerski Legii Honorowej; przy kapitulacji miasta dostał się do niewoli rosyjskiej, lecz szybko został zwolniony. W 1815 wstąpił do armii Królestwa Polskiego, w której doszedł do stopnia pułkownika. W 1824 mianowany dyrektorem w Szkole Kadetów w Kaliszu. Uczestnik powstania listopadowego 1830-1831; fortyfikował Pragę w lutym 1831 przed atakiem armii rosyjskiej, odznaczył się w bitwie pod Wawrem,   jako kwatermistrz przy dywizji gen. A. Giełguda uczestniczył w wyprawie na gwardię rosyjską i w kampanii litewskiej; odznaczył się w bitwie pod Rajgrodem 29 V 1831. Po klęsce powstania jesienią 1831 udał się na emigrację do Prus, skąd powrócił do kraju w sierpniu 1832. Pracował później w Zarządzie Komunikacji Lądowej i Wodnej. Uwięziony w X Pawilonie w 1834 jako podejrzany o kontakty z polskimi emisariuszami; w rzeczywistości utrzymywał korespondencję z braćmi przebywającymi na emigracji. Był jednym z pierwszych więźniów tego obiektu. Po zwolnieniu w t.r. oddany pod nadzór policji. Usunięty z pracy, pozostawał bez środków do życia. Zmarł 30 VIII 1841 w warszawskim klasztorze ojców kapucynów, pod opieką których pozostawał w ostatnich latach życia.

Ufficiale dell'esercito polacco dell'era napoleonica e del regno di Polonia. B. 7 III 1792 a Varsavia. Diplomato alla Scuola di artiglieria e ingegneria ai tempi del ducato di Varsavia. Partecipante alla campagna napoleonica. Ha partecipato, tra gli altri nella guerra con l'Austria nel 1809 e nella spedizione di Napoleone I in Russia nel 1812. Nel 1813, per la partecipazione alla difesa di Danzica, ricevette la Croce di cavaliere della Legion d'onore; nella capitolazione della città, fu fatto prigioniero dai russi, ma fu rapidamente rilasciato. Nel 1815 si arruolò nell'esercito del Regno di Polonia, nel quale arrivò al grado di colonnello. Nel 1824 fu nominato direttore della scuola di Kadetów a Kalisz. Partecipante all'insurrezione di novembre 1830-1831;  si distinse nella battaglia di Wawer, come quartiermastro nella divisione del generale A. Giełguda partecipò alla spedizione nelle guardie russe e nella campagna lituana; si distinse nella battaglia di Rajgród 29 maggio 1831. Dopo la sconfitta della rivolta in autunno 1831 emigrò in Prussia,  è tornato nel paese nel mese di agosto del 1832. In seguito ha lavorato nel Consiglio delle comunicazioni civili. Imprigionato nel 10 ° Padiglione nel 1834 come sospettato di contatti con emissari polacchi; infatti, ha mantenuto la corrispondenza con i suoi fratelli in esilio. Fu uno dei primi prigionieri di questa struttura. Dopo essere stato rilasciato, fu messo sotto controllo della polizia. Rimosso dal lavoro, era indigente. Morì il 30 agosto 1841 nel monastero dei padri cappuccini di Varsavia, sotto la cui custodia rimase negli ultimi anni della sua vita.

http://muzeum-niepodleglosci.pl/xpawilon/franciszek-kos/
Guardia Imperiale
1à reggimento chevau-légers
1812

Ducato di Varsavia
Ufficiale
6à reggimento ulani


domenica 26 novembre 2017

Il Ducato di Varsavia - Legione della Vistola - Guardia Imperiale

Legione della Vistola
porta aquila

Guardia Imperiale
1° reggimento lancieri
Timbaliere
1810-1814

Ducato di Varsavia
17° reggimento ulani
Comandante del reggimento
Colonnello Michal Tyszkiewicz
1812